Skip links
  • Let op! i.v.m. vakantie wordt uw bestelling op 18 mei verzonden!

  • Boven €100,- gratis verzending!

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts-handelingen van ‘Peel en Maas Electronics’, alsmede op de tussen ‘Peel en Maas Electronics’ en de klant gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met ‘Peel en Maas Electronics’ overeenstemming is bereikt.

4. Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ‘Peel en Maas Electronics’ en de klant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

5. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ‘Peel en Maas Electronics’ het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

6. Een overeenkomst komt tot stand tussen ‘Peel en Maas Electronics’ en de klant indien deze een aanbieding van ‘Peel en Maas Electronics’ online via de website ( www.peelmaaselectronics.nl) of via de email (info@peelmaaselectronics.nl, dan wel teunheldens@hotmail.com) accepteert.

7. Normaliter zal ‘Peel en Maas Electronics’ binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling de bestelde producten leveren, mits deze op dat moment nog voorradig zijn. Genoemde levertijden zoals ‘Vandaag vóór 16:00 uur besteld, morgen thuis bezorgd’ gelden enkel als indicatie van de actuele levertijd.

8. Alhoewel ‘Peel en Maas Electronics’ de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waarbij begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ‘Peel en Maas Electronics’ en de wederpartij kunnen (gaan) duiden kan de klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

9. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

10. De door ‘Peel en Maas Electronics’ in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

11a. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro’s en inclusief belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen/vermeld.

11b. Nieuwe goederen worden doorgaans geleverd met btw-factuur, gebruikte goederen met een ‘margefactuur’. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Het is de taak van de klant om, indien van belang, te informeren naar het type factuur en de btw-regeling die hierop van toepassing is.

12. ‘Peel en Maas Electronics’ behoudt zich het recht om haar prijzen en tarieven te wijzigen. De klant is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen vijf (5) werkdagen na de mededeling van ‘Peel en Maas Electronics’ van de prijsverhoging. Levering / Leveringstermijnen / Transport

13. De door ‘Peel en Maas Electronics’ (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. De maximale levertijd na betaling bedraagt vijf (5) werkdagen (excl. verzendtijd van externe bedrijven zoals PostNL en DHL). Indien deze levertijd door ‘Peel en Maas Electronics’ door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar is wordt koper hierover ingelicht door ‘Peel en Maas Electronics’. In overeenstemming met de klant wordt een nieuwe levertijd afgesproken, danwel reeds betaalde bedragen per omgaande retour gestort. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens ‘Peel en Maas Electronics’, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ‘Peel en Maas Electronics’.

14. ‘Peel en Maas Electronics’ behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

15. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door ‘Peel en Maas Electronics’, zonder dat ‘Peel en Maas Electronics’ hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

16. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die ‘Peel en Maas Electronics’ niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat ‘Peel en Maas Electronics’ door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: – bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; – transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer van ‘Peel en Maas Electronics’ naar de klant wordt gehinderd of belemmerd.

17. ‘Peel en Maas Electronics’ heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

18. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van ‘Peel en Maas Electronics’. opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

19. Indien ‘Peel en Maas Electronics’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is ‘Peel en Maas Electronics’ gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Het eigendom van de geleverde zaken wordt door ‘Peel en Maas Electronics’ uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

21. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over, op het moment van aflevering van goederen aan de klant (in geval van afhalen) of op het moment waarop de goederen worden afgeleverd bij de transporteur.

22. De klant heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door ‘Peel en Maas Electronics’ geleverd product, dienen door de klant terstond aan ‘Peel en Maas Electronics’ schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt ‘Peel en Maas Electronics’ geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de klant.

23. Indien klant aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ‘Peel en Maas Electronics’ de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken.

24. ‘Peel en Maas Electronics’ verplicht zich alle bepalingen van de garantie van de geleverde zaken op te volgen. Doorgaans wordt op nieuwe artikelen een garantie van twee jaar verleend en op gebruikte artikelen een garantie van 6 maanden, mits anders vermeld/aangegeven. Laptopaccu’s vallen ook onder de garantie: de kwaliteit van de accu wordt door ‘Peel en Maas Electronics’ getest en de accu dient gedurende de garantie minimaal 60 minuten mee te gaan bij ‘normaal gebruik’. Hiermee wordt tekstverwerking, internetten, chatten bedoeld, het bekijken van films en het spelen van spellen vallen hier niet onder. Bij retourzending dient de klant altijd een kopie van de aankoopbon mee te sturen. Na het verstrijken van de garantietermijn is het mogelijk in geval van defect, de laptop op te sturen ter reparatie: indien de laptop door ‘Peel en Maas Electronics’ gerepareerd kan worden, wordt hier meestal een aangepast reparatiebedrag voor berekend. Mits de klant kan aantonen dat de laptop bij ‘Peel en Maas Electronics’ is aangeschaft d.m.v. de aankoopbon/kopie van de aankoopbon.

25. Onverminderd hetgeen in artikel 25 beschreven kan de klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens ‘Peel en Maas Electronics’ zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de klant de zaken heeft verwaarloosd; indien de klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de klant behoort te komen.

26. Door klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

27. De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van ‘Peel en Maas Electronics’ en zullen alleen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van ‘Peel en Maas Electronics’, tenzij de klant heeft aangegeven dit niet op prijs te stellen. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

28. Indien de klant aan ‘Peel en Maas Electronics’ schriftelijk opgave doet van een adres, is ‘Peel en Maas Electronics’ gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant ‘Peel en Maas Electronics’ een nieuw adres heeft doorgegeven.

29. Indien door ‘Peel en Maas Electronics’ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ‘Peel en Maas Electronics’ deze Voorwaarden soepel toepast.

30. Op alle producten die op afstand besteld zijn, is een bedenktijd/zichtgarantie van veertien kalenderdagen van toepassing. Dit houdt in dat u een product, nadat u Peel en Maas Electronics hier eerst schriftelijk of telefonisch van op de hoogte gesteld heeft, kunt retourneren binnen deze termijn mits de betreffende artikelen ongebruikt zijn en nog (indien van toepassing) in originele verpakking zitten. Wanneer de artikelen door Peel en Maas Electronics ontvangen zijn en als ze aan gestelde voorwaarden voldoen, zal Peel en Maas Electronics doorgaans binnen enkele werkdagen (met een maximum van 14 dagen) het aankoopbedrag crediteren. Gemaakte verzendkosten zijn hierbij altijd voor rekening van de klant, tenzij een ondeugdelijke productomschrijving de reden is van retournering. In dat geval zal Peel en Maas Electronics de gemaakte verzendkosten aan de klant crediteren.

31. De klant heeft te allen tijde recht op een deugdelijk product.

32. ‘Peel en Maas Electronics’ is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

33. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘Peel en Maas Electronics’ is het Nederlands recht van toepassing.